Nyereményjáték

Corvin Plaza „WIN-WIN Corvin webes” („Nyereményjáték”) Hivatalos Szabályzata(„Szabályzat”)

 

Kérjük, olvasd át a Nyereményjátékban valórészvétel felhasználási feltételeit, mivel a Játékban való részvétel a Szabályzat elfogadásának minősül! 

 

1.   A Nyereményjáték és a szervező 

1.1.  A Nyereményjáték szervezője a Klepierre Corvin Kft. Cg.01-09-877878., székhely: 1138 Budapest, Váci út 178.) továbbiakban a Szervező, amely a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár.

1.2.  Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban a szabályok megszegésének gyanúja merül fel,vagy bármilyen egyéb visszaélésre kerül sor, ill. vis major esetén a Szervező törölheti illetve felfüggesztheti a Nyereményjátékot. A Szervező döntéseivel kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

2.   A Nyereményjáték időtartama: 2019.05.31-2019.06.16.

 

3.   Részvételi szabályzat 

3.1.  A Nyereményjátékban részt vehet:

-       minden Magyarországon állandó, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Játékos).   

-       Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.   

3.2.  ANyereményjátékban nem vehetnek részt

-       a Klepierre Management Magyarország Kft.vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

-       valamint a(z) Corvin Plazában üzlethelyiséget vagy pultot bérlőpartnerek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.3.  A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

3.4.  Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. 

3.5.  A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.6.  Az egyes nyereményeket megnyerő nyertesek a Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy nevük és nyereményük a corvin Plaza honlapján (www.corvinplaza.hu) a9. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra kerüljön, továbbá kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a Nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

3.7.  A Szervező a Nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A Szervező postai mulasztásokért, késedelemért és hibákért,valamint a Játékos téves adatszolgáltatásáért felelősséget nem vállal.

3.8.  A Nyereményjátékban való részvétel semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

4.   A Nyereményjáték menete: 

4.1. A 2019.05.31. és 2019.06.16. között a Corvin Plaza bármely üzletében, éttermeiben, szupermarketjében, illetve a kioskokban vásárlók a kapott blokkal regisztrálhatnak a bevásárlóközpont weboldalán erre a célra létrehozott menüpontban (www.corvinplaza.hu/nyeremenyjatek)az alábbiak szerint.
A regisztrációkor megadja:
- a személyes adatait (név, email cím, telefonszám)
- a vásárlás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc)
- a blokkon található AP kódot
- a vásárlás összegét
- a vásárlás helyét (üzlet neve)
Minden résztvevő egy visszaigazoló emailt kap a regisztráció megtörténtéről, és a nyilvántartásba vétel  információiról!  Minden nap 1 nyertest sorsolunk (akiket telefonon és/vagy emailben értesítünk) az Ő nyereménye 1 db 15.000 Ft értékű Corvin Plaza vásárlási utalvány
A játék végeztével minden regisztráló részt vesz a fődíj sorsolásban, az is, aki előzőleg már volt napi nyertes.
Egy játékos korlátlan mennyiségű blokkal versenyezhet. Minél több alkalommal vásárol, annál nagyobb az esélye a nyereményre. A fődíj, 1 darab 150.000 Ft értékű Corvin Plaza vásárlási utalvány
A játékban való részvételnek értékhatára nincs.
Játék vége: 2019.06.16. vasárnap 24.00 óra


4.2.  A Nyeremények sorsolása az alábbi időpontokban számítógép segítségével kerülnek kisorsolásra:
- Első napi nyertes sorsolásának időpontja: 2019.06.03. - hétfő 14.00 óra
- Utolsó napi nyertes sorsolásának időpontja: 2019.06.17. - hétfő 14.00 óra
- Fődíj sorsolása: 2019.06.17. - hétfő 14.00 óra
- A napi nyertesek sorsolása munkanapokon 14.00 órakor történik.

4.3.  A Szervező az 4.2. pontban meghatározott nyerteseken felül további egy pótnyertest sorsol ki.

 

5. Nyereményekés sorsolás:

5.1.  A Szervező a Nyereményjátékban résztvevők számára a következő nyereményeket biztosítja:

-       1 db 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány sorsolása naponta

-       1 db 150 ezer forint értékű vásárlási utalvány sorsolása a játék végén, mint fődíj

5.2.  A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át,továbbá más személyre nem ruházható át.

5.3.  A Szervezőt a Nyereményekkel kapcsolatban azok átadásán túl felelősség nem terheli.   

6.Nyertesek értesítése:

6.1.  A nyertesekkel facebook üzenetben és/vagy e-mail-ben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyereményátvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Nyereményjátékról szóló facebook bejegyzésalatti névre hivatkozással is segítjük.

6.2.  Amennyiben a nyertessel a sorsolást követő 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre, és helyébe a 4.3. pontban meghatározott pótnyertes lép.7.Nyeremények átvétele 

7.1   nyereményeket a nyertesek a Corvin Plaza infopultjában tudják átvenni személyesen érvényes fényképes személyi azonosító okmány (személyigazolvány, vezetői jogosítvány, útlevél) felmutatása után 2019.07.30-ig. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezőfelelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg.

7.1.  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.  

7.2.  A Szervező által biztosított nyereményekhez tartozó közterheket a Szervező viseli.

7.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. A Szervezőfelelőssége 

8.1   A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

9      Moderálás,kizárás

9.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden felhasználói tartalomközlést megtagadjon, a felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott)Kifogásolható tartalmakat és/ vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál.

9.2   Ha jogszabály vagy a bírósági vagy hatósági határozat ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, Szervező nyilvánosságra hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét.

9.3   A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplőhibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A Felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplőinformációra hagyatkozna, mivel a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

9.4   A Nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal,hogy a nyerési esélyeiket tisztességtelen magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszó többi résztvevőt.Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot,hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

10.    Vegyes rendelkezések

10.1.   Ezt a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a játékosok számára kedvezőbbek legyenek.   Budapest, 2019.05.31


Adatkezelési Tájékoztató

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a Win-Win Corvin („Nyereményjáték”) adatkezelési feltételeit tartalmazza.

Adatkezelő: XX Bevásárlóközpont és a Klepierre Management Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út178.)

Az adatkezelés célja: a nyereményjáték lebonyolítása, a résztvevők regisztrálása, kapcsolattartás, adminisztráció, a nyertesek beazonosítása és értesítése, valamint a nyeremények átadása.

Az adatkezelés jogalapja:

(i)             a Nyereményjáték szervezése, az érintettekkel való kapcsolattartás és a nyertesek nevének közzététele kapcsán: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,

(ii)           a Nyereményjáték tisztaságának és az Adatkezelők jó hírnevének megőrzése érdekében, valamint Nyereményjáték céljainak elérése érdekében a Szabályzat 9. pontjában rögzíttetek szerint moderálja a tartalmat,ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont.

(iii)          A nyeremények átadásával összefüggő adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, valamint bírósági és hatósági előírások teljesítése érdekében a jogalap az adatkezelőre vonatozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai.

Kezelt személyes adatok típusa:

(i)             minden résztvevő esetében: [Facebook/Instagram]profil kép és profil név,

(ii)           A nyerteseknek ezen túlmenően a következőszemélyes adatok: teljes név, lakcím, személyi igazolvány száma,

Az adatkezelés időtartama: (i) a résztvevők adatait a nyeremények átadását, illetve a Szabályzat 2. pontjában meghatározott időpontig (nyereményjáték lezárása) kezelik az Adatkezelők, míg a nyertesek adatait a Polgári Törvénykönyv elévülésre vonatkozó szabályai (5 év)őrzi a Klepierre Management Kft, illetve ha a személyes adat olyan dokumentumban található, amely számviteli szempontból bizonylatnak (is) minősül, a dokumentumot annak elkészítésétől számított legalább 8 évig [2000. évi C.törvény 169.§ (1)-(2) bekezdés] őrizi meg a Klepierre Management Kft.

Adatfeldolgozók, további címzettek: A személyes adatok feldolgozására az Adatkezelők által megbízott alábbi adatfeldolgozók jogosultak:

(i)              KarmaKreatív Stúdió Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Alvinczi utca 44. Cg.07-09-019 899) az adatfeldolgozás célja a Nyereményjáték levezetése, adminisztráció, a résztvevők kéréseinek teljesítése és a kérdések megválaszolása, a nyertesek értesítése és a kapcsolódóadminisztráció, az Adatkezelők által meghatározott moderálási elvek alapján elvégzett moderálás, 

(ii)           l

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud részt venni a nyereményjátékban,visszavonás esetén – ha a visszavonás a nyeremények átadása előtt történik - a nyereményjátékból kizárásra kerül az érintett.

 

Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

A jelen pontban felsorolt jogokat az érintett (a Szabályzatban: résztvevő, illetve nyertes) az elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja: l

 

A tájékoztatást az érintett személyazonosságának igazolását követően adja meg az adatkezelő. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos érinteti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükségesetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

 

1.1            Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

(i)             az adatkezelés céljai;

(ii)           az érintett személyes adatok kategóriái;

(iii)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; valamint a továbbításmegfelelő garanciái

(iv)          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

(v)            a helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozásának joga,

(vi)          a tiltakozás és a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(vii)          hanem az érintettől gyűjtötték, akkor az adat forrására vonatkozó minden információ;

(viii)                az automatizált döntéshozatal ténye,

(ix)          a profilalkotás ténye, ideértve az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Adatkezelők (közös adatkezelés esetén bármelyik megjelölt adatkezelő) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

7.2            Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítőnyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.3            Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai törlését, illetve ha a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, annak a joga, hogy az adatkezelő értesítse a személyes adatokat kezelőmás adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről ha

(i)             a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii)           a résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii)          a résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

(iv)          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v)            a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségteljesítéséhez törölni kell.

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben a törlési kérelem a nyeremények átadása előtt történik, az érintett a nyereményjátékból kizárásra kerül.

 

7.4            Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai korlátozását. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozást kérőt az adatkezelő előzetesen tájékoztatja a korlátozás feloldásáról.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha

 

(i)             az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(i)             az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(ii)           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iii)          az érintett már tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5            Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozószemélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá (bizonyos feltételek fennállása esetén) hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását.

 

7.6            Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rávonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az adatkezelők nem kezelik.

 

7.7            A hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A fenti pontokban foglalt jogok gyakorlása kapcsán az adatkezelők tájékoztatják az érintettet, hogy Nyereményjáték során,az Adatkezelők [Facebook/Instagram] oldalain tett bejegyzések tekintetében tudnak az érintett kéréseket teljesíteni, illetve a saját és adatfeldolgozói adatbázisaik tekintetében tudják a helyesbítési, korlátozási, törlési és tiltakozási kérelmeket teljesíteni, az érintettek saját fiókjaikért maguk tartoznak felelősséggel, a[Facebook/Instagram] által, a saját adatvédelmi és felhasználási feltételeik alapján kezelt, valamint azok szerverein tárolt személyes adatok és adatkezelési műveletek tekintetében az Adatkezelők kizárják a felelősségüket.

 

7.8            Panasztétel joga (GDPR 77. cikk)

Az érintett jogosult a felügyeletihatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info törvény. rendelkezéseibe ütközik.

 

7.9            Bírósági jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Az illetékes bíróságok felsorolását a 4. pont tartalmazza). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

7.10          Kártérítéshez való jog

Minden olyan személy, aki e rendeletmegsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő adatkezelés okozott. Ha az adatkezelés az érintett személyiségi jogainak sérelmével jár, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozómentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, illetve nem tartozik felelősséggel az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott kárért.

 

8.               Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelők, összhangban a GDPR adatbiztonsággal kapcsolatos előírásaival megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelőszintű adatbiztonságot garantálják.

 

Ennek megfelelően az adatkezelők olyan informatikai rendszereket üzemeltet, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréstől, csak az arra jogosultak számára legyen hozzáférhető, továbbá megakadályozzák a jogosulatlan megváltoztatását,megsemmisítését, véletlen megsemmisülését, sérülését, vagy hozzáférhetetlenné válását. Az adatkezelők a fenti kötelezettségek betartását adatfeldolgozóik,illetve munkavállalóik számára is előírják.

 

Az adatkezelők rögzítik, hogy a Nyerményjáték során a [Facebook/Instagram] oldalon tárolt adatok tekintetében a[Facebook/Instagram] adatvédelmi szabályzatai az irányadók, és az adatkezelők nem felelősek az oldalak használatával összefüggésben történt jogosulatlan hozzáférésért vagy adatmegszerzésért, illetőleg az ezzel összefüggésben az érintettnél keletkezett bármilyen kárért. 

 

A felügyeleti hatóság adatai

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu